خدمات ما به بیماران

 

جراحی ها

1- جراحی هالوس والگوس با روش های مختلف مبتنی بر نوع دفورمیتی

2- جراحی آرتروز مفصل مچ پا و مفاصل کوچک پا ( شامل فیوژن – آرتروپلاستی )

3- آرتروسکوپی مچ پا

4- درمان غیر جراحی و پیچ خوردگی های حاد و مکرر مچ پا

5- درمان صدمات ورزشی پا و مچ پا

6- کف پای صاف ( درمان غیر جراحی و جراحی )

7- درمان جراحی و غیر جراحی پا در بیماران مبتلا به دیابت و رماتیسم مفصلی

8- خار پاشنه

9- انواع استئو تومی و فیوژن در پا

10-درمان پارگی های حاد و مزمن تاندون آشیل

11- درمان غیر جراحی و جراحی ( آرتروپلاستی ) مفاصل زانو و هیپ